You are currently viewing Augment del consum de cocaïna i dels tractaments de rehabilitació

Augment del consum de cocaïna i dels tractaments de rehabilitació

El mercat europeu de cocaïna continua creixent

És especialment difícil estimar la prevalença del consum problemàtic de cocaïna. No obstant això, hi ha indicis que la creixent disponibilitat de cocaïna està generant majors costos sanitaris.

Des de 2014, el nombre de consumidors que inicien tractament per problemes amb la cocaïna, encara que continua sent relativament baix, ha augmentat més d’un 35%, amb increments en dos terços dels països.

En alguns països, la cocaïna s’associa a l’increment recent de les morts relacionades amb les drogues. Aquesta droga es detecta sovint, al costat dels opioides, en les morts per sobredosis ocorregudes en aquelles parts d’Europa on és l’estimulant predominant. A més, pot ser que es passi per alt la influència de la cocaïna en les morts vinculades a malalties cardiovasculars.

Quan es disposa de dades, aquests indiquen un increment general de les admissions en urgències relacionades amb el consum de cocaïna, la substància il·legal més detectada en l’estudi Euro-DONIN, que abasta divuit països.

També es va detectar cocaïna almenys en una quarta part de les xeringues analitzades en tres de les cinc ciutats participants en un estudi pilot sobre la utilitat de l’anàlisi de residus en les xeringues per a cartografiar patrons de consum de drogues per via parenteral.

Patrons de consum

Les dades de l’enquesta European Web Survey onDrugs aporten informació sobre els patrons de consum de cocaïna entre diferents grups i la seva variabilitat segons els països.

Quan es comparen les quantitats consumides entre països, és important observar que tant el preu com la puresa de la cocaïna present en el mercat seran diferents segons el país, i que això pot afectar les quantitats consumides.

Entre els enquestats que declaren consumir cocaïna, el percentatge dels qui consumeixen la droga amb freqüència (més de 50 dies en l’últim any) oscil·la entre zero a Txèquia i més del 10% a Bèlgica, Xipre, França, Itàlia i Luxemburg.

El consum de cocaïna varia segons els països, des d’una mitjana de 1,3 grams per dia de consum a Àustria, Bèlgica i França fins a 3,5 grams a Xipre. En general, els consumidors freqüents prenen majors quantitats cada dia de consum que els usuaris menys freqüents.

Augment de les sol·licituds de tractament de cocaïna

La prevalença del consum de cocaïna d’alt risc entre els adults europeus és difícil de calibrar, ja que només quatre països disposen d’estimacions recents. A més, aquestes estimacions no són directament comparables, ja que s’han generat utilitzant diferents definicions i metodologies.

A Espanya, una nova enquesta de població general es va basar en la freqüència de consum elevada per a estimar que un 0,3% de les persones de 15 a 64 anys tenien un consum de cocaïna d’alt risc en 2017/2018. En 2015, basant-se en les preguntes de la Severity of DependenceScale (escala de gravetat de la dependència), Alemanya va estimar que un 0,2% de la població adulta tenia un consum de cocaïna d’alt risc.

En 2017, basant-se en dades de tractament i de la justícia penal, Itàlia va estimar que el 0,69% de la població adulta podia classificar-se com a consumidora de cocaïna d’alt risc.

A França, un estudi de captació-recaptació de 2017 va estimar la prevalença del consum de crack en el 0,07%.

Espanya, Itàlia i el Regne Unit concentren gairebé tres quartes parts (73%) dels pacients que inicien tractament especialitzat relacionat amb la cocaïna a Europa.

En 2017, prop de 73 000 pacients que van iniciar tractament especialitzat i més de 33 000 pacients nous van citar la cocaïna com a droga principal. Després d’un període de descens, el nombre total de consumidors de cocaïna que van iniciar tractament per primera vegada va augmentar un 37% entre 2014 i 2017.

Encara que bona part d’aquest increment correspon a Itàlia i al Regne Unit, són dinou els països que notifiquen increments durant el mateix període.

En total, les últimes dades europees revelen que existeix un lapse d’onze anys entre el primer consum de cocaïna, de mitjana als 23 anys d’edat, i el primer tractament per problemes relacionats amb aquesta droga, de mitjana als 34 anys d’edat.

En 2017, 56 000 pacients que van iniciar tractament especialitzat per drogodependència a Europa van declarar consumir cocaïna en combinació amb heroïna o uns altres opioides.

Aquesta xifra representa el 16% de tots els consumidors que van iniciar tractament i van facilitar informació sobre la droga principal i la droga secundària que consumien.

Font: Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías

Deixa un comentari