You are currently viewing El paper de les App en la pràctica del chemsex

El paper de les App en la pràctica del chemsex

L’ús de les aplicacions de contactes basades en tecnologies de geolocalització ocupa un lloc destacat entre els diferents elements que probablement actuen com a facilitadors de la pràctica del chemsex, o que són recurrentment relacionats amb el mateix.

Aquestes tecnologies faciliten enormement la recerca de noves parelles sexuals a qualsevol hora del dia durant tota la setmana, de manera que aquestes aplicacions es van popularitzar molt ràpidament en aquest col·lectiu.

En l’actualitat, aquestes App formen part de la cultura gai. Per a molts, les aplicacions són ja la via més habitual per buscar sexe o conèixer altres homes, desplaçant d’aquesta manera als espais tradicionals de trobada en aquest col·lectiu.

Tal és així, que s’han convertit en un dur competidor per als locals d’ambient i, algunes fonts els atribueixen ser un dels elements que estan darrere de el tancament de molts d’aquests negocis. S’ha documentat l’existència de vincles entre l’ús d’aquestes aplicacions i el fenomen del chemsex.

Buscar sexe i compartir substàncies

Les evidències mostren que hi ha usuaris que utilitzen App per buscar parelles sexuals amb les que compartir sessions, o per comprar, vendre o compartir substàncies.

A més de les referències a aquestes activitats, els codis i símbols utilitzats en aquest espai de comunicació reflecteixen nombrosos elements complementaris de la cultura sexual al voltant de el fenomen del chemsex.

És a dir, més enllà de facilitar els contactes, les App s’han convertit en un espai virtual capaç de generar argot i de retroalimentar codis, fantasies i fetitxismes vinculats a l’imaginari de la comunitat gai. A causa de la reduïda grandària de les pantalles, però també a la importància cada vegada més gran de la comunicació basada en imatges, una de les característiques de l’llenguatge utilitzat en aquestes aplicacions és la brevetat dels textos.

Es tracta d’expressar el que l’usuari ofereix o busca, de la manera més concisa possible. Sovint, les referències a les substàncies apareixen encriptades o camuflades, de manera que no resulti tan òbvia o explícita per a altres usuaris o per als moderadors de les aplicacions.

A més de les App, un cop establert el contacte ha altres eines tecnològiques com ara WhatsApp, que complementen i faciliten les trobades, el mateix que aquelles que permeten localitzar fàcilment la ubicació de el lloc on trobar-se.

Què és el chemsex i quins riscos comporta

El Chemsex s’ha definit com un “ús intencionat de drogues per tenir relacions sexuals per un període llarg de temps entre homes gais, bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes”.

El més habitual és que el Chemsex tingui lloc en cases particulars, sent les substàncies més habitualment relacionades amb aquestes pràctiques: GHB, cocaïna, mefedrona, poppers, metamfetamina i ketamina, encara que és freqüent el policonsum.

Hi ha una preocupació creixent per aquest fenomen, que planteja nous desafiaments per a la salut pública, ja que la pràctica intensiva i continuada de Chemsex pot tenir implicacions greus per a la salut, incloent:

  • Alt risc tant per a l’adquisició i transmissió de VIH i altres ITS
  • Consum problemàtic de substàncies addicció
  • Impactes sobre la salut mental deteriorament físic
  • Hipersexualització de l’oci
  • Reducció del rendiment laboral o l’acadèmic
  • Deteriorament de les xarxes de solidaritat primària