You are currently viewing Mobilització alcohol i menors

Mobilització alcohol i menors

Entitats representants de pares i mares (CEAPA i CONCAPA), del sector educatiu formal (Millora el teu Escola Pública, Escoles Catòliques i FEDADI) i de prevenció i intervenció de consum de drogues (FAD, Socidrogalcohol i UNAD creen un front comú ‘Mobilització alcohol i Menors ‘que aborda aquesta problemàtica des de la societat civil i des dels àmbits d’actuació per a la seva enfrontament.

A través del següent manifest, les entitats es comprometen a desvetllar la complexitat de les raons per poder abordar millor els riscos; ajudar les famílies a complir millor la seva tasca amb els seus fills i filles; millorar els recursos educatius del personal docent; donar suport al desenvolupament d’una societat i una ciutadania més lliure, més compromesa i solidària; i contribuirà a la mobilització de voluntats en un projecte comú, involucrant la població menor com a subjecte actiu.

1. ALCOHOL, FENOMEN CULTURAL PROBLEMÀTIC i COMPLEX

El consum d’alcohol, que té una indubtable presència en la nostra cultura i que s’integra íntimament amb la nostra forma de relacionar-nos, d’interactuar i de construir el nostre espai comú, és també l’origen de
múltiples problemes individuals i col·lectius. Aquests problemes són els més nombrosos i greus dels originats per l’ús de productes psicoactius i no poden ser minimitzats, i menys negats, basant-se aquesta presència
cultural que s’assenyala.

2. ESPECIALMENT PROBLEMÀTIC EN ADOLESCENTS

Un aspecte especialment problemàtic d’aquesta convivència amb l’alcohol és el consum per part dels adolescents; per la notable gravetat que la intoxicació alcohòlica suposa per organismes en desenvolupament, per la
dificultat que per gestionar riscos es dóna en aquesta etapa evolutiva, i per la importància que per al futur, individual i social, d’una persona pot tenir la consolidació d’uns hàbits que van a minvar la seva autonomia i la seva
seguretat.

3. UN PROBLEMA DE TOTS DEL QUE TOTS SOM PARTÍCIPS

Aquesta situació de greu risc ha de ser enfrontada pel conjunt social perquè és un problema de tots i en el qual tots participem. Els adolescents no són subjectes que funcionin al marge del context comú;
no són persones aïllades de la norma social, alienes als valors col·lectius. Els seus disfuncions i desajustos, potencialitats i dificultats, per al bo i per al dolent, es correlacionen amb les del conjunt de la societat i han de ser abordades des d’aquesta perspectiva. Una comunicació exclusivament vertical i unidireccional, sigui amb prohibicions, admonicions o reflexions, està cridada al fracàs. Els adolescents no poden ser tractats com segregats del cos social.

4. CONDUCTA PROBLEMÀTICA, AMB SENTITS QUE HEM ENTENDRE

Per això cal entendre el sentit dels comportaments d’aquests adolescents, la lògica de les seves conductes, per irracionals que semblin en una primera aproximació. La qual cosa no suposa passivitat ni tolerància, sinó
una condició per a la intervenció preventiva i educativa.

5. CONDUCTA INTEGRADA EN EL CONTEXT SOCIAL

Les conductes desajustades dels adolescents no responen necessàriament a patologies personals ni de bon tros del col·lectiu; tampoc són només producte dels vaivens emocionals d’aquesta fase vital.
De forma més complexa, es correlacionen amb els hàbits dels adults, amb els valors socials dominants, amb les imatges identitàries, amb la dimensió ideològica i emocional del context social, amb l’espai i el
paper que la societat adulta atorga a aquests nois i noies.

6. MESURES LEGALS I DE CONTROL NECESSÀRIES, PERÒ NO SUFICIENTS

Per aquestes raons, en l’intent d’anticipar-se als problemes, les mesures normatives i de control (fiscalitzacions, inspeccions, prohibicions, sancions …) són necessàries però insuficients. Són necessàries perquè una societat complexa necessita de normes coercitives que contribueixin a la protecció del bé comú i dels col·lectius més vulnerables; i perquè, a més, tenen una dimensió educativa i exemplaritzant. Són insuficients perquè, per si mateixes, no donen compte ni intervenen en tota la dimensió subratllada anteriorment. Fiar-ho tot a la norma i al control és més una maniobra tranquil·litzadora que efectiva.

7. UNA INTERVENCIÓ MULTIDIMENSIONAL NECESSÀRIA

El problema que ens ocupa cal abordar-lo en tota la seva extensió. No és acceptable l’excés alcohòlic institucionalitzat en alguns ritus socials; la negació de les necessitats de comunicació i interacció, de
recerca d’un espai propi dels adolescents; la despreocupació pels valors que es transmeten, que s’ensenyen, que exemplifiquen. Tot això contribueix a mantenir els problemes que tant ens preocupen.

8. RESPONSABILITAT DE TOTS, SENSE estigmatitzar els MENORS

Per aquest motiu apel·lem al compliment de les normes, a una vigilància protectora, al fet que les administracions públiques compleixin la seva funció. També demanem que a les famílies es tuteli i s’ensenyi autonomia i
responsabilitat, llibertat i compromís; que en les escoles s’eduqui; que en els mitjans de comunicació no es conreï l’ambigüitat, la moralina simplificadora o el doble missatge; que a la societat no es institucionaliceel excés alcohòlic festiu dels adults al mateix temps que es estigmatitza el dels adolescentes.

9. CAL COMPTAR AMB LA DIVERSITAT DE SITUACIONS A LA POBLACIÓ ADOLESCENT

És important que la intervenció sobre el problema del consum d’alcohol tingui en compte la diversitat de situacions (SOCIALS, DE GÈNERE, D’EDAT, I DE GRAU DE DESENVOLUPAMENT), de la població adolescent. Hem d’actuar comptant amb la varietat de contextos en què es desenvolupen els adolescentes.

10. LES ENTITATS QUE CONFORMEN LA MOBILITZACIÓ ES COMPROMETEN

Desvetllar la complexitat de les raons per poder abordar millor els riscos; ajudar les famílies a complir millor la seva tasca amb els seus fills i filles; millorar els recursos educatius del personal docent; donar suport al desenvolupament d’una societat i una ciutadania més lliure, més compromesa i solidària; contribuir a la mobilització de voluntats en un projecte comú.

Mobilització ALCOHOL i MENORS (CEAPA, CONCAPA, FEDADI, FAD, Escoles Catòliques, MEP, Socidrogalcohol i UNAD)

Deixa un comentari